wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 7 ноември 2018 г. в сградата на фирма „Дени Машининг” ЕООД в гр.Ловеч се проведе информационен ден за представяне изпълнението на проект по договор BG16RFOP002-3.001-0509-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ДЕНИ МАШИНИНГ ЕООД“. Той е съфинансиран от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие по договор за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
Женя Кутевска - представител на екипа, изготвил одобреното и успешно реализирано проектно предложение и Цанко Цанков - Управител на фирмата, представиха изпълнените дейности по проекта пред служители на компанията и пред експерта от Областен информационен център – Ловеч Крум Цветков. Сключеният на 9 август 2017 г. договор с Министерство на икономиката е имал за цел подобряване на енергийната ефективност на «ДЕНИ МАШИНИНГ» ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството. Общата сума на инвестицията е 1 891 000,00 лева, от които 1 309 620,00 безвъзмездна финансова помощ (1 113 177,00 лева европейско и 196 443,00 лева национално съфинансиране) и 581 380,00 лева собствено финансиране. Проектът е бил със срок на изпълнение 15 месеца.
„Дени Машининг“ ЕООД е фирма, специализирана в обработка на метални заготовки, корпусни детайли и чугунени отливки. С изпълнението на проектните дейности е закупено и въведено в експлоатация ново енергийно ефективно производствено оборудване, както следва:1. Хоризонтален обработващ център с палетна станция - 1 брой; 2. Вертикален пет осен център - 1 брой; 3. Шмиргеляща машина за чугунени отливки - 1 брой. По този начин е постигнато разширяване на производствения капацитет, минимум 5 % общи енергийни спестявания, намаляване вредните емисии на въглероден диоксид и повишаване на конкурентоспособността. Реализирано е внедряването на стандарт БДС EN ISO 50001 - Система за енергиен мениджмънт (СЕМ) за управление на енергийните характеристики, подобряването контрола и намалението на енергийното потребление.
Като резултат при изпълнението на проекта са реализирани следните параметри: заложени енергийни спестявания в предприятието от порядъка на 299,639 MWh/y; достигнат е фактор на енергийни спестявания (ESR) – 72,81%; намаляване на емисиите на парникови газове CO2 от 245,404 т/годишно; намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – генерирани на база преди/след изпълнение на проекта – от 5 т./годишно. Срокът на откупуване на инвестицията е под 6 години.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

За допълнителна информация:
Крум Василев, Експерт ИОУ,
Тел.: 068/604297, e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.