wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12 ноември 2018 г. се проведе начална пресконференция по договор BG16RFOP001-1.020-0005-C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“. Проектът предвижда строително-монтажни дейности в седем обекта: на ул. „Г.С.Раковски“ №3; на ул. „Търговска“ №86; на ул. „Г.С.Раковски“ №20, №24 и №26 - три сгради свързано застрояване; на ул. „Ген. Скобелев“ №26 (блок „Скобелев“) и на ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №6 (блок „Лястовица). Договорът се осъществява от Община Ловеч по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Събитието се проведе в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч и бе открито от кмета на община Ловеч Корнелия Маринова. На събитието присъстваха председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов, зам.- кметът Даниел Колев, общински експерти, представители на сдруженията на собствениците, медии. По покана в срещата се включи и Областен информационен център – Ловеч.
Ръководителят на проекта инж. Деница Зоркова представи целите, планираните видове работа и извършеното до момента. Общата стойност на договора 1 296 210,72 лв., от които европейското финансиране е 1 101 779,12 лв. - подкрепа чрез Европейския фонд за регионално развитие, а националното съфинансиране е 194 431,60 лв. Продължителността е 16 месеца от 20 март 2018 г. до 20 юли 2019 г.
Този проект е първият за енергийно обновяване на жилищни сгради по ОПРР 2014-2020 г. от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч, с договорени над 3 247 000 лв. по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“. През м. септември е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за втория етап и се подготвя проектно предложение за трети етап. С реализирането на тези три проекта, засягащи 17 многофамилни жилищни сгради с до 35 самостоятелни обекта, ще се повиши енергийната ефективност на общо 187 домакинства.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.