wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 14 ноември 2018 г. в Ловеч бе подписан договор за сътрудничество между Община Ловеч и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В присъствието на журналисти подписи положиха кметът Корнелия Маринова и проф. Иван Илчев, ръководител на проект BG05M2OP001-1.001-0001-C02 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Проектът се изпълнява по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие. Включени като партньори са 12 организации, като бенефициент е СУ „Св. Климент Охридски“. Договорът за сътрудничество с Община Ловеч е за реализиране на съвместни инициативи в областите на висшето образование, науката и научноизследователската инфраструктура, както и постигане на максимална резултатност от общ интерес за реализиране на дейностите по изпълнение на проекта.
Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ се стреми да работи с общини в България, които проявяват интерес към сътрудничество и в които има значими обекти на културно-историческото ни наследство. Една от основните цели е да се проучи и социализира културното и историческото наследство на средновековна България. В това отношение община Ловеч разполага с важни, но недостатъчно добре известни паметници на средновековната българска книжовност. Един от екипите на „Наследство БГ“, ръководен от проф. дфн Боряна Христова, ще окаже необходимото съдействие на специалистите от Регионалния исторически музей и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, за да проучат и обработят към 50 средновековни ръкописа. Договорът е за 6 години и включва план за работа със следните дейности:
• Изследване на ръкописната сбирка на Регионален исторически музей – Ловеч с хронологичен обхват от XIII – XIX век и подготовката на научен опис на ръкописите по всички европейски стандарти;
• Реставрация и дигитализация на ръкописни паметници;
• Издаване на сборник с доклади от научната конференция „Ловеч в българското културно пространство“;
• Проучване и издаване на документалното наследство в Регионален исторически музей – Ловеч, свързано с основаването на един от първите български музеи на книжовно наследство;
• Оказване на методична помощ за обособяване на специална колекция от старопечатни книги и изграждане на електронен каталог на фонда от стари книги в Регионален исторически музей – Ловеч;
• Осигуряване на научни и теренни практики на изследователи, млади изследователи и студенти от Университета в Регионален исторически музей – Ловеч и Регионална библиотека – Ловеч;
• Организиране на археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко;
• Заснемане и разработване на електронни продукти за археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко;
• Осъществяване на съвместни инициативи при проучването на наследството на известни личности в науката, свързани с Ловеч;
• Разработване на инвестиционни модели за културни обекти.
През септември 2018 г. Регионален исторически музей – Ловеч бе домакин на Националната научна конференция „Ловеч в българското културно пространство“, организирана съвместно с Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Община Ловеч. По покана в събитието се включиха и експерти на Областен информационен център – Ловеч.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.