wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15 ноември 2018 г., в Луковит, Областен информационен център – Ловеч проведе първата от осемте информационни срещи в областта на тема „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“.
Присъстващите представители на общинска администрация, читалища, образователен сектор и бизнес бяха запознати от експертите на Центъра с успешно реализирани проекти по Оперативните програми (ОП) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, представени като „Добри практики 2018“. Интерес сред участниците в срещата предизвика представянето на предложението за многогодишна финансова и законова рамка на Кохезионната политика на ЕС за програмен период 2021-2027 г. Разясняването на предложенията на ЕК за промените в законодателството, обвързването на бъдещото еврофинансиране с принципите на правовата държава, намаляването на процента на европейски средства за сметка на процента национално съфинансиране на ниво държава, завишаването на националната вноска на България, намаляването на авансовите плащания за периода по всички програми и предложеният подход „5+2“ доведе до оживена дискусия, множество изказани лични мнения и поставени въпроси от присъстващите.
Обсъдени бяха и възможностите за проектно финансиране през 2019 г., съгласно проекти на Индикативни годишни работни програми на ОП и ПРСР, където също последваха въпроси от участниците.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.