wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16 ноември 2018 г. в залата на Младежки център в град Летница се проведе информационна среща на тема „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“. Експертите на Областен информационен център представиха успешни проекти в региона, подпомогнати чрез европейско финансиране по оперативните програми от настоящия период, които ще бъдат включени в подготвения бюлетин с добри практики. Какво предстои в бъдеще и какви са очакванията за следващия период 2021-2027 г., бе показано в презентация за новата Многогодишната финансова рамка и предложените от ЕК законодателни документи. Представена беше и информация какви процедури ще бъдат обявени по оперативните програми през 2019 г. според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми. В срещата участваха представители на общинска администрация, от образователен и социален сектор, местни читалища. Бяха споделени както постигнатите добри резултати, така и проблеми, които се явяват пред малките общини при кандидатстването с проектни предложения. Участниците в срещата изразиха своята позиция относно политиката на сближаване на ЕС, попълвайки анкетна карта за избор на бъдещи приоритети.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.