wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Успешни проекти в региона, подпомогнати чрез европейско финансиране по оперативните програми от настоящия период представиха експертите на Областен информационен център. Те ще бъдат включени в подготвения бюлетин с добри практики. Какво предстои в бъдеще и какви са очакванията за следващия период 2021-2027 г., бе показано в презентация за новата Многогодишната финансова рамка и предложените от ЕК законодателни документи. Представена беше и информация какви процедури ще бъдат обявени по оперативните програми през 2019 г. според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми. В срещата участваха представители на читалищата от община Угърчин, социален сектор, фирми, и земеделски производители. Бяха споделени както постигнатите добри резултати, така и проблеми, които се явяват пред читалищата и бизнеса в малките общини при кандидатстването с проектни предложения. Участниците в срещата изразиха своята позиция относно политиката на сближаване на ЕС, попълвайки анкетна карта за избор на бъдещи приоритети.
Третата поредна информационна среща на тема „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“ се проведе на 20 ноември 2018 г. в залата на НЧ „Вълчо Русковски-1894“ съвместно със Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.