wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Какво постигаме чрез Европейските фондове и какво предстои, стана тема на проведената от ОИЦ-Ловеч на 23 ноември 2018 г. информационна среща в община Априлци. Представени бяха предстоящи процедури по оперативните програми през 2019 г. според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми. В презентация относно Многогодишната финансова рамка за следващия програмен период 2021-2027 г. и предложените от ЕК законодателни документи бе показано какво разпределение на европейския бюджет е заложено и евентуално какво финансиране може да се очаква за България. Интерес предизвика представянето на успешни проекти, подпомогнати от Европейските структурни и инвестиционни фондове в настоящия период, които ще бъдат включени в подготвения бюлетин с добри практики в област Ловеч. В срещата участваха представители на общинска администрация, държавни и общински служби, фирми от региона, земеделски стопани, творчески ателиета, граждани.
Поредната информационна среща на тема „Какво постигнахме чрез Еврофондовете , какво предстои“ се проведе съвместно със СНЦ „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“, като бяха дискутирани възможностите за кандидатстване с проектни предложения по обявените и предстоящи процедури в изпълнение на стратегията на ВОМР. С попълването на анкетна карта за избор на бъдещи приоритети участниците в срещата изразиха своето мнение в кои направления да бъдат насочени европейските средства.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.