wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Какво постигаме чрез Европейските фондове и какво предстои през програмен период 2021-2027 г., представи ОИЦ-Ловеч на проведената на 27 ноември 2018 г. информационна среща в община Тетевен. Присъстващите представители на общинска администрация, читалища от общината, образователен и социален сектор, местен бизнес и граждани бяха запознати с предстоящите за 2019 година процедури и мерки по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми. В презентация относно Многогодишната финансова рамка за следващия програмен период 2021-2027 г. и предложените от ЕК законодателни документи бе показано какво разпределение на европейския бюджет е заложено и евентуално какво финансиране може да се очаква за България. Интерес предизвика представянето на успешни проекти, подпомогнати от Европейските структурни и инвестиционни фондове в настоящия период, които ще бъдат включени в подготвения бюлетин с добри практики в област Ловеч.
С попълването на анкетна карта за избор на бъдещи приоритети участниците в срещата изразиха своето мнение в кои направления да бъдат насочени европейските средства.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.