wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В дискусия по темата „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“ прерасна проведената от ОИЦ-Ловеч на 28 ноември 2018 г. информационна среща в община Ябланица. Първо в изнесена презентация бяха представени планираните процедури по оперативните програми през 2019 г. според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми. После бе показано какво разпределение на бюджета в Съюза от 27 държави предлага Европейската комисия при следващата Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и евентуално какви средства от тоя бюджет може да се очакват за България. С попълването на анкетна карта за избор на приоритети участниците в срещата изразиха своето мнение в кои направления да бъдат насочени в бъдеще европейските средства.
Представянето на успешни проекти от настоящия програмен период, изпълнени в осемте общини на област Ловеч, предизвика интерес сред присъствалите представители от общинска администрация, от фирми и читалищен сектор, които успяха да дойдат на срещата в снежния ден. Бяха обсъдени срещнати трудности или постигнато удовлетворение, както и колко са важни екипите от упорито работещи хора за постигането на всичко това.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.