wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Последната от осемте информационни срещи от цикъла „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“ проведе днес на 30 ноември 2018 г. ОИЦ-Ловеч в град Ловеч.
На събитието присъстваха 23 представители на регионални и териториални институции и администрации, неправителствени организации, социален и образователен сектор и местен бизнес. Специален гост на срещата беше Областният управител на област Ловеч Георги Терзийски. Интерес предизвика изнесената презентация за актуалните и планираните процедури и мерки по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони до края на 2018, както и очакваните за цялата 2019 година, съгласно публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми. Аудиторията бе запозната с предложението на Европейската комисия за разпределение на бюджета на Съюза от 27 държави при следващата Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и по-конкретно какви средства се очакват за България. С попълването на анкетна карта за избор на приоритети участниците в срещата изразиха своето мнение в кои направления да бъдат насочени в бъдеще европейските средства.
Представянето на успешни проекти от настоящия програмен период, изпълнени в осемте общини на област Ловеч, и финалното послание на екипа ни, изказващо специални благодарности на всички бенефициенти, които ни предоставиха информация за своите проекти и отделиха от времето си, за да присъстват на всяка наша среща, предизвика интерес и удовлетворение сред присъстващите. Бяха обсъдени срещнати трудности или постигнато удовлетворение, както и колко са важни екипите от упорито работещи хора за постигането на успехите и изпълнението на целите.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.