wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

ОИЦ – Ловеч се включи в Националната инициатива „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“

Областен информационен център – Ловеч проведе на 10 октомври 2018 г. Форум „Успешни проекти“ като част от националната кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“, която организира мрежата от областни информационни центрове в България.
Събитието започна в 10.00 ч. в конферентната зала на хотел „Президиум Палас“ с приветствени думи на зам.-кмета на Община Ловеч – Даниел Колев, който подчерта значимостта на европейското финансиране за развитието на общината и региона и необходимостта от иновативност и интелигентни решения в бъдещи проекти. От името на кмета на Община Ловеч той пожела успех във Форума на събралите се представители на областна и общински администрации, териториални звена, бизнес, социални, образователни и културни институции, неправителствени организации, медии и граждани от областта. Събитието бе посетено от представител на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ АД, а също и от съветник от офиса на Европейската инвестиционна банка за България. Присъстващите над 50 участника във Форума отбелязаха заедно с екипа ни 30 години Кохезионна политика на Европейския съюз, „пречупено“ през успешните проекти на ниво област Ловеч от настоящия програмен период и бяха запознати с предлаганите от Европейската комисия нова Многогодишна финансова рамка (МФР) и проект на секторно законодателство за следващия програмен период 2021-2027 г.
Особен интерес за присъстващите представляваше първоначалното запознаване с възможностите за кандидатстване с проекти към финансовия инструмент „Фонд за градско развитие – Север“. Информацията бе поднесена лично от Мартин Заимов – Изпълнителен директор и Председател на Борда на директорите на „Регионален фонд за градско развитие“ АД, който представи първо досегашния опит на Дружеството и всички значими проекти, управлявани по финансовия инструмент JESSICA, действал в периода 2007-2013 г. на територията на шестте големи града в България. Мартин Заимов сподели своите очаквания за наличие на инициативност, действие и устойчив интерес в потенциалните бенефициентите, независимо дали става въпрос за бизнеса, за публично-частни партньорства или за общините, които могат да се обръщат за помощ и консултация към Фонда още на етап бизнес идея. На присъстващите представители на общински администрации, в т.ч. кмета на Община Луковит – Иван Грънчаров, бе предоставена възможност да проведат допълнителна работна среща с г-н Заимов, където да споделят своите намерения и да задават повече въпроси относно допълващото финансиране чрез финансовия инструмент за ключови проекти на общините.
Проведен бе и специален панел за бизнеса, по време на който представителят на Търговско-промишлена палата - Враца Светлана Борисова запозна каква е дейността на мрежата Enterprise Europe Network, в т.ч. за участие в търговски и международни мисии и изложения, както и с програма „Хоризонт 2020“ и други възможности за подпомагане на малки и средни предприятия от региона.
В обедните часове Форумът продължи с официален коктейл, който позволи на участниците да продължат дискусията в приятна неформална обстановка.
Последва представяне на „Добри практики 2018“ от успешно реализирани проекти в област Ловеч с подкрепата на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, като бе отчетено и цялостното изпълнението на сключените договори на ниво област Ловеч към момента. Успешните проекти предизвикаха аплодисменти в залата, тъй като акцентът бе поставен на екипите от експерти, които ги осъществяват. Представители на фирмите „България Фуудс“ ЕООД – гр. Летница, „Калинел“ ЕООД – гр. Троян и Печатница „ДЪГА“ ООД – гр. Ловеч споделиха своя опит и подход по пътя от проектната идеята до реализацията на дейностите, срещнатите трудности и предизвикателства в процеса на кандидатстване, управление и отчитане на договорите, както и всички постигнати чудесни резултати, които ги карат да се чувстват силно удовлетворени. Каква ще бъде Многогодишната финансова рамка за 2021 – 2027 г. и какво се очаква в предложените от ЕК законодателни документи за следващия програмен период, беше представено от ОИЦ-Ловеч и обсъдено в дебат по темите. В резултат получихме мнението на участниците, обобщено в специална анкета, както и техните адмирации по повод отлично организираното и проведено от Областен информационен център - Ловеч събитие.

Продължава...

Общински административни сгради в Троян-обновени по Оперативна програма ,,Региони в растеж“

На 12 септември 2018 г. от 13.00 ч. се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0018- „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул.…

Продължава...

ВЪВЕЖДАЩА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „НИЕ ТЕ ОТКРИХМЕ И ПОДКРЕПЯМЕ“ В ЛОВЕЧ

На 12 септември 2018 г. се проведе пресконференция за стартиране на проект „Ние те открихме и подкрепяме“, изпълняван от Сдружение „Екомисия 21 век“ Ловеч по Приоритетна ос 2 „Намаляване на…

Продължава...

ОИЦ – Ловеч в традиционна открита приемна през месец август

На 30 август 2018 г. Областен информационен център – Ловеч проведе открита приемна на тема „Предприемачество за Вас!“ като разположи мобилен щанд в зоната пред Туристическия център на Покрит мост…

Продължава...

Информационен ден по проект на „Ревюел“ ООД в с. Гложене

На 13 август 2018 г. в сградата на „Ревюел“ ООД в с. Гложене, общ. Тетевен се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0009-C01…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА В ЛОВЕЧ

На 6 август 2018 г. се проведе встъпителна пресконференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, изпълняван по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.