wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

Актуални възможности за 2018 представи ОИЦ-Ловеч и в Луковит

На 3 юли 2018 г. ОИЦ-Ловеч представи възможностите за финансиране на проекти по европейски програми в Луковит. Експертите от ОИЦ-Ловеч запознаха аудиторията с възможности за кандидатстване с проектни предложения по актуални процедури и мерки, отворени в момента за кандидатстване, както и такива, които предстои да бъдат отворени до края на 2018 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативните програми, съгласно актуализирани Индикативни годишни работни програми.
Предствани бяха подробно проектите на условия за кандидатстване по три обявени за обществено обсъждане процедури на най-чаканата подмярка 6.4.1 по ПРСР „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“. Присъстващите в залата представители на общинска администрация, читалища, неправителствен сектор, земеделски производители и медии бяха запознати с условията за допустимост на кандидати, проекти, дейности и разходи по трите обяви за секторите „Производство“, „Услуги“ и „Занаяти“. Обща информация бе презентирана и за всички актуални и предстоящи до края на годината процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“ „Региони в растеж“, Добро управление“ и Финансови инструменти. Експертите на Областния център предоставиха информация за всички отворени за кандидатстване и предвидени за отваряне до края на годината подмерки от Програмата за развитие на селските райони, в това число, мерки за инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма, мерки за развитие на туризъм и опазване на културното наследство на селските райони, мерки за учредяване на групи и организации на производителите, т.нар. „горски“ мерки 8.3, 8.4 и 8.6 – свързани с предотвратяването на щети и възстановяването на горски потенциал, пострадал от пожари, катастрофични събития и вредители, както и инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти и др. На желаещите бяха предоставени и брошури по някои от представените мерки, изработени от ОИЦ-Ловеч.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Продължава...

Встъпителна конференция по проект на „Осъм“ АД в Ловеч

На 28 юни 2018 г. представител на Областен информационен център – Ловеч взе участие в пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Осъм“ АД“. Пред служители от фирмата,…

Продължава...

ОИЦ-Ловеч представи актуални за 2018 г. процедури в Априлци

Трета поред среща от информационен цикъл в общините от област Ловеч на тема „Актуални процедури 2018 г.“ проведе ОИЦ-Ловеч на 27 юни 2018 г. в град Априлци. Присъстваха представители на…

Продължава...

ОИЦ-Ловеч представи актуални за 2018 г. процедури в Угърчин

Като част от информационен цикъл в общините от област Ловеч, на 26 юни 2018 г., при подчертан интерес, Областен информационен център - Ловеч проведе поредно събитие на тема „Актуални процедури…

Продължава...

„Актуални процедури 2018 г.“ представи ОИЦ-Ловеч в Летница

На 22 юни 2018 г. в залата на Младежки център в гр. Летница Областен информационен център - Ловеч проведе първото събитие от информационен цикъл срещи в общините на областта. На…

Продължава...

ОИЦ – Ловеч представи Програма „Еразъм +“

Вчера, 25 юни, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч беше инициатор и домакин на квалификационен семинар на тема „Преподаване на чужд език и предмет на чужд език“. Представител на Областен…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.