wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

НЧ „Наука - 1870 г.“ в Троян – обновено по Оперативна програма „Региони в растеж“

На 13 април 2018 г. в зала „Форум“ на Народно читалище „Наука - 1870 г.“ се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0016-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“. Поводът е реализиран от Община Троян договор, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони“ в рамките на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Общата стойност на проекта е 1 169 406,04 лева. Безвъзмездната финансова помощ е 1 153 638,04 лева, от които 980 592,33 лева са съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 173 045,71 лева са от националния бюджет. Собственият принос от бенефициента по договор е 15 768 лева общински средства. С реализацията на проекта е повишена енергийната ефективност на сградата като е ремонтиран и топлоизолиран покривът, топлоизолирани са външните стени и е подменена фасадната дограма. Като основни дейности са изпълнени също модернизация на отоплителна система, подмяна на вентилационна система, ремонт на сградни инсталации и вътрешни помещения, оборудване на санитарно помещение за инвалиди и др.
Събитието бе открито от кмета на община Троян Донка Михайлова, приветствия поднесоха председателят на Общински съвет – Троян инж. Петко Пенков и заместник областен управител Бойко Пъдарски, а ръководителят на проекта инж. Мария Василева представи изпълнението на договорените дейности. Кметът на общината връчи удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация на председателя на читалището Виолета Койновска, която благодари на всички, участвали и допринесли за приключването на договора качествено и в срок.
На събитието присъстваха представители на общинското ръководство и на проектантски, строителни и надзорни фирми, експерти от администрацията, журналисти от медии, граждани. По покана на Община Троян в срещата се включи и Областен информационен център – Ловеч.
В сградата на читалището продължават строителни дейности. По проект към Агенция за хора с увреждания е монтирано подемно съоръжение за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. В момента се извършват подобрения, необхванати от проектите, финансирани от бюджета на Община Троян. В изпълнение е и проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян“ на обща стойност 382 194,44 лева по подписан договор между НЧ „Наука - 1870 г.“ и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Предстоящите тържества по повод 150 години от обявяването на Троян за град ще бъдат организирани в обновена и модерна културна инфраструктура.

Продължава...

Успешно реализиран образователен проект в Община Луковит

На 11 април 2018 г. се проведе заключителна пресконференция по проект № BG05M2OP001-3.001-0001-C03 „Заедно“. Проектът е осъществен от Община Луковит по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020…

Продължава...

„Бейби пласт“ ЕООД внедрява енергийно ефективно оборудване в Ябланица чрез проект по ОПИК

Планирани енергийни спестявания в размер на 56,3% са заложени в проект на „Бейби пласт“ ЕООД, представен на 3 април 2018 г. по време на проведената в заседателната зала на Общински…

Продължава...

Реконструкция и обновяване на Националната гимназия в Тетевен по ОП „Региони в растеж“

На 2 април 2018 г. се проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект № BG16RFOP001-3.002-0038-C01 „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на професионална гимназия по горско…

Продължава...

Жилищни сгради в Троян, обновени по Оперативна програма „Региони в растеж“

На 29 март 2018 г. се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух“…

Продължава...

ОИЦ – Ловеч се включи с открита приемна в петата Национална среща на НСОРБ

На 15 и 16 март 2018 г. Областен информационен център – Ловеч се включи с двудневна открита приемна на тема „Възможности, бизнес, предприемачество“ в провеждащата се по същото време, със…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.