wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

Годишен обзор на дейността на ОИЦ-Ловеч

На 13 декември 2017 г. се проведе пресконференция за представяне на напредъка по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“. Проектът се изпълнява съгласно сключен от Община Ловеч договор по Оперативна програма „Добро управление“ и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В присъствието на ръководители и представители на общинска администрация и на медии, експертите от ОИЦ-Ловеч заедно с екипа за управление на проекта отчетоха извършеното през годината. От началото на годината до края на месец ноември информираните потребители на услугите на Центъра са над 1021 представители на институции, фирми, организации и граждани. Над 833 са отговорите на запитвания, отправени на място, по eлектронна поща и телефон. Общо 46 събития са инициирани и организирани от ОИЦ-Ловеч. Шестнадесет от тях са информационни срещи в осемте общини на областта, седем са проведените открити приемни, три са пресконференциите с медии. В това число се включват и проведените девет работни срещи, едно събитие от типа ,,Граждански дебат“ и десет събития като ,,Дни на отворени врати“ в рамките на общата национална инициатива „Заедно за Европа“ за отбелязване на важните годишнини - 10 години членство на България в Европейския съюз, 60 години Европейски социален фонд и 6 години Мрежа от Областни информационни центрове в страната. Над 194 са публикуваните материали в медиите. Участия в партньорски събития, информационни дни и обучения, разработване на експертни материали, обобщаване на информацията за договорените средства в региона – са част от ежедневната текуща работа.
Създаден като част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България, ОИЦ-Ловеч успешно изпълнява основните си цели. През 2018 г. Екипът на Центъра ще продължи все така активно да предоставя информация на широката общественост за възможностите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Продължава...

ОИЦ – Ловеч информира медии и партньорски организации

     На 28 ноември 2017 г. в залата на Областен информационен център - Ловеч се проведе пресконференция с участие на представители от медии, партньорски организации и общинска администрация. Екипът на…

Продължава...

Заключителна среща на ОИЦ-Ловеч в община Ловеч

На 30 октомври в офиса на Областен информационен център - Ловеч се проведе последната осма среща от есенния информационен цикъл срещи в общините на областта. На изпратените от екипа ни…

Продължава...

Информационна среща с открита приемна на ОИЦ-Ловеч в Ябланица

Поредното събитие, организирано от Областен информационен център – Ловеч в общините на Ловешка област, се проведе на 27 октомври в град Ябланица в залата на Общински съвет. На поканата се…

Продължава...

Информационен ден по проект в "Ревюел" ООД в с. Гложене, общ. Тетевен

На 27.10.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на “Ревюел” ООД в с. Гложене, общ. Тетевен се проведе информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0009-C01/21.08.2017…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч организира среща и открита приемна в Троян

На 26 октомври в Многофункционалната зала на Община Троян Областен информационен център – Ловеч проведе среща с представители на общинска администрация, читалища и местни фирми. Събитието е поредно от информационния…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.