wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

Успешно реализиран социален проект в община Ловеч

На 24 юли 2017 г. се проведе заключителната пресконференция по проект „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч“ от операция „Независим живот“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Пресконференцията беше открита от заместник-кмета на Община Ловеч Даниел Колев, който обяви темата и даде думата на Цветанка Маринова, ръководител на проекта. Маринова започна с това, че този проект е един от най-тежките и най-значими проекти на Община Ловеч, тъй като предоставя най-търсените социални услуги от все по-увеличаващите се на брой лица с увреждания или в риск. След това тя представи екипа за управление на проекта и запозна присъстващите над 30 души с целта и постигнатите впечатляващи резултати – в продължение на 21 месеца са обслужвани 255 лица (възрастни и деца с увреждания и в риск от социална изолация) и е създадена заетост за 136 лица, които са наети по проекта. Тези данни са съгласно сключен допълнително Анекс към договора, при което са реализирани 32% повече от първоначално заложените индикатори. Детайлна презентация за целите, дейностите и резултатите изнесе Георги Братоев – координатор по проекта. Общата цел е създаване на устойчив модел за предоставяне на социални услуги (личен асистент, социален асистент и домашен помощник) в домашна среда, за възрастни лица над 65 години и деца с увреждания, които са в риск от изолация. Георги Братоев представи подробно всяка една от шестте дейности по проекта и постигнатите резултати. Той подчерта, че изпълнението на договора е оказало подкрепа както на самите потребители на услугите, така и на членовете на техните семейства посредством създадени предпоставки за трудова реализация. Чрез разкриването на нови работни места проектът е допринесъл за намаляването на бедността на територията на общината.
В заключение Цветанка Маринова сподели, че за да се осигури устойчивост на предоставяните социални услуги, с Постановление на Министерски съвет № 137 от 05.07.2017 г. са увеличени с 15 700 000 лв. утвърдените държавни разходи за политика в областта на хората с увреждания по бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“. Тези средства ще се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП) въз основа на подписано двустранно споразумение за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на потребителите, за които е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“, след приключване на финансирането по програмата. Това ще гарантира получаването на социални услуги от потребителите на проект „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч“ до края на 2017 г. В допълнение стана ясно, че Община Ловеч също е поела финансов ангажимент към потребителите на звеното за социални услуги в домашна среда, благодарение на който екипът за управление на звеното ще може да разкрива нови работни места и да предоставя социалните услуги и на нови потребители - необхванати по проекта досега, при нормативно определено заплащане.
В обсъждането се включи Снежанка Алексиева - директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – град Ловеч, която сподели, че този проект е изключително успешен, тъй като това са най-търсените социални услуги в нашето застаряващо общество. Разкриването на нови работни места е другият голям негов принос и така се облекчава животът на хората, от една страна - посредством предпоставки за социално включване и адекватно обгрижване от квалифициран персонал, а от друга страна - чрез създаване на заетост и намаляване на бедността.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Продължава...

ОИЦ - Ловеч на среща в Угърчин

На 27 юни 2017 г. в град Угърчин Областен информационен център – Ловеч проведе още една среща от информационния цикъл „В средата на програмния период“. Участници в събитието в бяха…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч представи възможности по ОП и в Летница

Областен информационен център – Ловеч приключи успешно информационния цикъл „В средата на програмния период“ с осма поредна среща, проведена днес – 28.6.2017 г. в град Летница. Участници в събитието в…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч представи възможности за 2017 в Априлци

На 26 юни 2017 г. в град Априлци Областен информационен център – Ловеч проведе поредната среща от информационния цикъл „В средата на програмния период“. Участници в събитието в планинския град…

Продължава...

Успешно приключване на проекта на „Медикет цех“ ЕООД в Ябланица

На 23 юни 2017 г. екип на Областен информационен център – Ловеч взе участие в пресконференция за приключване изпълнението на проект на „Медикет цех“ ЕООД, финансиран от Европейски фонд за…

Продължава...

ОИЦ-Ловеч проведе информационна среща в Ябланица

Поредната среща от цикъла информационни срещи в ловешките общини се проведе в на 23 юни 2017 г. в град Ябланица. В залата на Общински съвет в новата сграда на Община…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.