wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10 юни 2015 г. екипът на Областен информационен център - Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Основната му задача, като част от национална мрежа от 28 центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, е да предоставя безплатна информация за отворените за кандидатстване процедури по 7-те оперативни програми. От началото на 2012 г. до май 2015 г. експертите в центъра са разяснили условията за кандидатстване и разработване на проекти на над 4000 потенциални бенефициента. Други ключови области при предоставянето на информация са разпространението на добри практики, самите оперативни програми и европейските фондове, статистически данни за изпълняваните проектите на местно ниво, както и как отделни идеи на организации могат да станат реални проекти.

Проведени са 91 информационни срещи в рамките на проекта, както и 20 работни срещи с медиите. В допълнение екипът е участвал и организирал събития в партньорство с други местни организации. Целеви групи са общините, държавните институции на местно ниво, фирми, образователни институции, социално-икономически партньори, неправителствени организации, широката общественост. По проекта са организирани и два конкурса за ученици от областта - фотоконкурс през 2013 г. и конкурс за есе през 2014 г. В допълнение са реализирани 8 инициативи и кампании на мрежата насочени към отделни целеви групи - бенефициенти, ученици, широка общественост.

По време на междинната пресконференция бяха представени и общи данни за реализираните проекти в Северозападния район за планиране - над 1000 са те по оперативните програми за периода 2007 - 2013 г. Общините от Северозападния район за планиране са разработили и изпълняват 465 проекта, 82 от тях са в нашата област. Най-много проекти местните администрации от Област Монтана имат по Оперативна програма „Регионално развитие", следвана от „Човешки ресурси", „Административен капацитет" и накрая „Техническа помощ".

Дейността на центъра продължава до декември 2015 г. с фокус върху отворените процедури за кандидатстване и Информационната система за управление и наблюдение - ИСУН 2020, чрез която ще се извършва електронното кандидатстване и отчитане на проекти по програмния период 2014 - 2020 г.

ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център - Монтана 
Тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic.montana@eufunds.bg
Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.