wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 50 представители на фирми, неправителствени организации и общини участваха в информационната среща на Областен информационен център - Монтана на 22 юли 2015 г. за представяне на възможностите за наемане и обучение на безработни и неактивни младежи до 29 год. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

Г-жа Диана Пунчева, гл. експерт в Дирекция „Бюро по труда" - гр. Монтана, представи условията и изискванията по проект „Нова възможност за младежка заетост", с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Той позволява стажуване и обучение по време на работа при работодател за младежи до 29 год., които са регистрирани в бюрата по труда и които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения. Кандидатите-младежи трябва да са със завършено средно или висше образование и да нямат трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Работодателите могат да подават своите заявки до края на годината или до изчерпване на ресурса по схемата.

Областният информационен център представи схемите „Активни" и „Ново работно място". Основната цел на „Активни" е идентифицирането и осигуряването на заетост на младежи до 29-годишна възраст, включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. Целта е да бъдат мотивирани младежите да бъдат активни на пазара на труда, да получат професионално обучение и шанс за заетост. Проекти могат да разработят неправителствени организации, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, центрове за информация и професионално ориентиране, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, социални партньори, общини и райони на общини, както и работодатели (в т.ч. и общинските предприятия). Минималният размер на финансиране за проект е 200 000 лв., а максималният - 391 166 лв., процедурата е с краен срок за кандидатстване - 31.08.2015 г.

Целта на другата представена схема - „Ново работно място", е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. При разработването на проекта е задължително наемането на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца, осигуряване на професионално обучение и обучение по чужд език и дигитална компетентност. Други допустими дейности са закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места, адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, както и осигуряване на наставник за хората с увреждания. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 лв., а максималният - 391 166 лв., процедурата е с краен срок за кандидатстване - 14.09.2015 г.

Кандидатстването по „Активни" и „Ново работно място" е чрез попълване на електронен формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

Представителите на фирмите имаха въпроси свързани с провеждането на професионалните обучения, устойчивостта на разкритите работни места, електронното кандидатстване.

ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център - Монтана 
Тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic.montana@eufunds.bg
oic@montana.bg
Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.