Печат на тази страница

В периода 5 – 16 октомври Областен информационен център – Монтана проведе информационни срещи във всички общини от областта и представи процедури „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014–2020 г.
Целта на двете схеми е да се създадат условия за подпомагане на децата от етнически малцинства, маргинализирани обществени групи и семейства, търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.
Задължително условие за кандидатстване е по всеки проект като кандидат или партньор да има поне по една община, училище/детска градина и юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Част от дейностите, които ще бъдат финансирани, са допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин; осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход и тези, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак учебни заведения в детски градини и училища извън ромските квартали; съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; работа с родители от различен етнически произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата за предучилищно образование е 30.11.2015 г., а схемата за образователна интеграция на учениците има два крайни срока – 30.11.2015 г. и 29.04.2016 г.
Кандидатстването по двете процедури е чрез попълване на електронен формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана
Тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic.montana@eufunds.bg

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA