wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационни срещи във всички общини от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на четвъртия си цикъл от срещи за 2015 г. Събитията бяха част от Националната кампания „Заедно за съпричастността”.

В рамките на инициативата, организирана от 28-те информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и управляващите органи на програмите 2014 – 2020 г., експертите обучиха координаторите и доброволците на БЧК от всички общини в страната, като ги запознаха с възможностите, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. дава на представители на уязвимите групи. Целта е служителите на БЧК да предоставят тази информация на заинтересованите страни по време на ежегодната кампания по раздаване на продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се.

В периода 9 – 24 ноември екипът на ОИЦ – Монтана обучи 132 доброволци и координатори на БЧК в 11-те общини на областта. На срещите присъстваха и представители на местната власт и общинските администрации.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана
Тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic.montana@eufunds.bg

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.