wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На състоялата се днес пресконференция експертите от Областен информационен център – Монтана дадоха старт на Националната кампания „Успешни ЗАЕДНО“ в областта. Общата инициативата на мрежата от 28 информационни центъра е насочена предимно към представителите на бизнеса, но и към младежите, безработните и широката общественост. Във всички областни градове в страната ще се проведат различни мероприятия като информационни срещи, дни на отворените врати, конкурси, трудови борси, изложения. Като част от кампанията ще се проведат и съвместни събития с Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП). Инициативата „Успешни ЗАЕДНО“ ще завърши на 9 май – Деня на Европа.

Областен информационен център – Монтана се включи в кампанията с провеждането на предварителни информационни срещи в общините Берковица, Монтана и Лом. Такива срещи ще се проведат във всички останали общини от областта, където ще бъдат представени предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за развитие на селските райони.

Присъстващите на пресконференцията журналисти бяха информирани и за още една съвместна инициатива на Мрежата. В периода 29 март – 9 юни областните информационни центрове ще оказват логистична подкрепа на събитията, организирани от Държавната агенция за закрила на детето за представяне на резултатите от оценката на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите центрове за настаняване от семеен тип, създадени по Проект „Детство за всички“.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана
тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic.montana@eufunds.bg
Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.