wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Конференция на тема „Подпомагане на малкия и средния бизнес през 2016 г.“ се проведе на 21 април (четвъртък) в залата на Областната администрация в Монтана. Събитието бе организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), със съдействието на Областен информационен център – Монтана, като част от Националната кампания „Успешни заедно“ на мрежата от 28 информационни центъра в България за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В началото на форума участниците бяха приветствани от заместник областния управител на Монтана Петър Петров, регионалния представител на ИАНМСП във Враца Цветан Ангелов и от Ирена Бойновска - национален координатор на евродепутата Ева Паунова.

Представители на ИАНМСП запознаха присъстващите с дейността на Агенцията, новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес и с реда и условията за кандидатстване с проекти пред Националния иновационен фонд. Областен информационен център – Монтана представи актуалните и предстоящите възможности за финансиране на проекти на бизнеса от Европейските структурни и инвестиционни фондове. „Майкрософт България“ демонстрира новата програма „Модерният бизнес“, която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса, както и облачната услуга за производителност от следващо поколение за малки, средни и големи компании „Office 365“. Подкрепата си за малкия и средния бизнес предложи и „Сибанк“, която представи предлаганите от нея финансови инструменти.

В проведената в края на срещата дискусия представителите на фирми от област Монтана изразиха недоволството си от кратките срокове за кандидатстване по Оперативните програми, големия размер на минималния праг по процедурите, липсата на обща държавна политика за спасяването на българската икономика и от проблемите с намирането на служители поради недостатъчната квалификация на безработните. Те коментираха също и факта, че кредитите, които банките дават на малките фирми, са с по-висок лихвен процент от тези на големите предприятия. Изказаха и голямото си разочарование от това, че, според тях, за разлика от големите фирми, малките почти не могат да получат финансиране от Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.