wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С изложение на фирми Областен информационен център – Монтана сложи край на Националната кампания „Успешни ЗАЕДНО“ на Мрежата от 28 информационни центъра в България за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Във фоайето на Младежкия дом в Монтана гражданите и гостите на града се запознаха с продуктите и услугите на фирми от областта, както и с добри практики от изпълнени проекти с европейско финансиране. На своя щанд ОИЦ – Монтана предложи брошури и рекламни материали, както и информация за отворени и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ.

В рамките на събитието бяха обявени и призьорите в конкурса „Най-успешен бизнес проект в област Монтана“, проведен онлайн на страницата на ОИЦ – Монтана във Фейсбук. В него взеха участие 21 фирми от областта с изпълнени или текущи проекти с европейско финансиране. Най-много гласове получи проектът „Изграждане и устойчиво развитие на „Строителен клъстер Монтана“ ООД“.

В рамките на Националната кампания „Успешни заедно“ Областен информационен център – Монтана проведе също информационни срещи във всички общини от областта, на които експертите представиха актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, както и по Програмата за развитие на селските райони. В Монтана бе организирана и съвместна конференция с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на тема „Подпомагане на малкия и средния бизнес през 2016 г.“. Като част от кампанията бе извършено и проучване за мнението на местния бизнес относно опростяването на достъпа до програмите на Европейския съюз за подпомагане на малки и средни предприятия.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.