wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На работна среща с журналисти ОИЦ –  Монтана представи предстоящите си събития през месеците септември и октомври 2016 г. В периода 27.09.2016 г. – 20.10.2016 г. екипът на центъра стартира цикъл от срещи, на които ще представи актуални процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).  Акцентът ще е по процедурите „Активно включване“ и „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Събитията ще се проведат във всички общини от областта и в тях ще се включат представители на общински администрации, бизнеса, НПО и местни жители.

Пред медиите беше изнесена информация за усвояемостта на средствата за програмен период 2014 – 2020 г. по програмите, финансирани от ЕСИФ. В Област Монтана са подписани общо 93 проекта с бенефициенти на стойност 57 286 183 лева. Най-много са по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – 47 проекта на стойност 47 644 554 лева, следва ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 17 проекта за 5 805 511 лева, и ОП „Региони в растеж“ – 6 проекта за 3 356 901 лева.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.