wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 27 септември  – 19 октомври 2016 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана проведе цикъл от срещи, на които представи актуални процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).  На  срещите в общините от Монтанска област участваха около 200 представители на общинските администрации, бизнеса,  земеделски производители, читалища и заинтересовани граждани.

Акцентът бе поставен върху процедурите „Активно включване“ и „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Пpограма за развитие на селските райони (ПРСР). Процедурата „Активно включване“ цели: подобряване качеството на живот на хората с увреждане и техните семейства за самостоятелен начин на живот и връщането на пазара на труда на лицата, ангажирани с грижата за близките си с увреждане. По процедурата могат да се възползват и центровете, предоставящи социални услуги в общините. Втората процедута „Развитие на социалното предприемачество“ подкрепя социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия, кооперации на хора с увреждания.

На срещите в общините най-силен интерес предизвика и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Пpограма за развитие на селските райони (ПРСР). Това е инвестиционна мярка и дава възможност земеделските производители да си закупят движимо и недвижимо имущество, субсидирано от 50% до 60%. Друг момент, който ще мотивира кандидатстването е, че в критериите за оценка на проектите на земеделските производители от Област Монтана се дава бонус от 5 точки. Мярката ще бъде отворена от 26 октомври до 7 декември 2016 г. с ресурс от 237 млн. евро (целият ресурс).

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 300 560

E-mail: oic.montana@eufunds.bg; oic@montana.bg

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.