wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода ноември – декември 2016 г. Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) проведе поредица от информационни събития в общините от област Монтана за представяне на процедури и мерки, залегнали в проектите на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2017 г. на програмите, съфинансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Експертите от ОИЦ – Монтана запознаха местните общности, администрации, фирми и земеделски производители с възможностите за кандидатстване с проектни предложения по процедури, които предстои да бъдат отворени през 2017 г., а именно:

По ОП „Региони в растеж“ това e процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони“, в които попада община Берковица, „Регионална здравна инфраструктура“, която ще засегне 28-те Центъра за спешна медицинска помощ в областните градове на страната и техни филиали, процедурите свързани с подкрепата за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни хора с увреждания, както и „Развитие на туристически атракции“.

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще даде възможност на фирмите да кандидатстват по процедурите: „Разработване на продуктови и производствени иновации“, „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“, „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“ и „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ се очакват процедурите „Изграждане на регионални научни центрове“, „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултинационална среда“, „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“.

Сред планираните за отваряне процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ са: „Подкрепа за децата с увреждания“, „Открий ме“ и „Нов шанс за социално включване“.

Подробно бяха представени и всички предстоящи за обявяване мерки по Програмата за развитие на селските райони, които през 2017 г. ще дадът възможност за малките земеделски производители, както и за неземеделски дейности в селски райони.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 499

E-mail: oic.montana@eufunds.bg

oic@montana.bg

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.