wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Всичките 11 общини в област Монтана изпълняват проекти по оперативните програми и по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Това са общо 38 договора на стойност 20 694 891,09 лв., от който безвъзмездни са 20 118 891,09 лв. От тях близо 2 млн. лв. (1 965 250,60 лв.) вече са одобрени и преведени в бюджетите на общини.

Най-много са проектите по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, на обща стойност 364 214,20 лв. Чрез тях се осигурява топъл обяд за лица на месечно подпомагане или с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

На второ място е Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) с 13 проекта за близо 7 млн. лв. (6 968 050,11 лв.). Основно те са по процедура „Независим живот“ за осигуряване на достъп до социални и здравни услуги за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Два от проектите, на Монтана и Лом, са за интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Следва Оперативна програма „Региони в растеж“ с 9 проекта на обща стойност от близо 13 млн. лв. (12 842 369,78 лв.). Те са насочени към обновяване на паркове и зелени пространства (Община Монтана) и енергийно обновяване на ЦДГ „Звънче“, РУ на МВР, 10 жилищни сгради, Народно читалище „Иван Вазов“ и общинска административна сграда (Община Берковица), както и за изграждане на административен капацитет за общините Монтана, Лом и Берковица в рамките на изпълнението на проектите по ос 1 и 2 на програмата.

Чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) Община Берковица изпълнява проект на обща стойност 205 291 лв. за подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в партньорство със Сдружение „Младежка организация – Родолюбие“ и детски градини „Малина“, „Звънче“, „Детелина“ и „Червената шапчица“.

С проект по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) на стойност 314 966 лв. Община Монтана продължава функционирането на Областен информационен център – Монтана до края на 2018 г.

Следващата голяма група проекти са тези на бизнеса – 73. Най-много са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) – 59, на обща стойност 47 226 922,84 лв., от които безвъзмездните средства са 30 579 620,92 лв. Одобрени и реално изплатени на фирмите са 5 598 855,65 лв. Всички те са свързани с една процедура – подобряване на производствения процес. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бизнесът е разработил и изпълнява 14 проекта на обща стойност 2 034 043,53 лв., от които са изплатени 333 160,01 лв. Тук процедурата също е една – „Ново работна място“, чрез която се осигурява заетост за до 12 месеца на безработни, уязвими лица и младежи, професионално обучение и/или обучение по две ключови компетентности и закупуване на оборудване за разкритите работни места. При тази процедура работодателят поема ангажимент да запази поне половината от новоразкритите работни места, след изпълнението на проекта, за още поне една година.

Отделно 50 проекта на обща стойност 9 576 604,19 лв. се изпълняват по три мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ се изпълняват 18 проекта с обща одобрена субсидия от 5 052 354,88 лв. По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ инвестициите са за 3 106 294,31 лв. за три проекта. По подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ 29 бенефициента са получили субсидия на стойност 1 417 955 лв.

В допълнение общините Лом, Берковица и Чипровци изпълняват проекти по подмярка 19.1. за дейности за подготовка на стратегии по инструмента Водено от общностите местно развитие, финансирани от ПРСР. Стойност на тези три проекта е над 100 хил. лв.  

Община Берковица е приключила подготвителните дейности по подмярка 19.1. и вече има одобрен проект и по подмярка 19.2. за прилагане на операции в рамките на разработената от Сдружение „МИГ Берковица – Годеч“ еднофондова стратегия (само ПРСР) на стойност 3 911 660 лв. Очаква се стратегията на МИГ „Лом“ да е многофондова и да включва дейности от ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОПОС (Оперативна програма „Околна среда).

От началото на годината експертите от ОИЦ – Монтана са отговорили на 391 запитвания на граждани, общини, училища, фирми, НПО и др. Проведени по проекта са 34 информационни събития, посетени от 400 участника. Извън проекта Центърът е участвал в организирането и реализирането на 6 допълнителни събития.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 499

E-mail: oic.montana@eufunds.bg

             oic@montana.bg

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.