wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 23 март 2017 г. екипът на Областен информационен център – Монтана участва в две пресконференции за стартиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност на обществената сграда на общинската и държавната администрация и целодневна детска градина „Звънче“ в гр. Берковица. Събитията се проведоха в „Заседателната зала“ на Община Берковица, която е бенефициент на проектите.

В обществената сграда на общинската и държавна администрация ще се внедряват високоефективни мерки за енергоспетяване като се цели значително намаляване на разходите за електро и топлинна енергия. Целият сгарден фонд ще бъде приведен към енергиен клас „В“ и целогодишно ще се гарантира качеството на обслужване и непрекъснатост на административния процес и комфорт на всички посетители.

Бюджетът на проекта е на стойност 1 001 165 лева, от които 850 990 лева европейско и 150 174 лева национално съфинасиране, като продължителността му е 18 месеца. Партньор по проекта е Висш съдебен съвет.

Вторият обект, който ще бъде обновен, е ЦДГ„Звънче”. Детското заведение е открито през  1975 г. и е ключова образователна институция за подрастващите в града. За своите 41 години съществуване в сградата не са прилагани цялостни ремонтни решения и конструктивни обновявания, а сaмо частични ремонтни дейности. При реализиране на всички предложени енергоспестяващи мерки сградата ще попадне в клас „В“ от скала на енергопотреблението. Предвидено е и въвеждането на възобновяем енергиен източник – слънчева система за битова гореща вода. Прилагането на заложените енергоспестяващи мерки на сградата значително ще подобрят комфорта на обитаване за подрастващите деца и служителите и видимо ще намалят експлоатационните й разходи.

Общата стойност на проекта е 453 086 лева, от които 385 123 лева европейско и 67 962 лева национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 18 месеца.

И двата проекта са по процедура на директно предоставяне BG 16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bgoic@montana.bg

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/oicmontana

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.