wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 25 април – 16 май общините от Област Монтана стават част от националната кампания „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра отбелязва три значими годишнини: 60 години от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд; 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от цялостното функциониране на Мрежата.

Основните акценти на кампанията са фокусирани в провеждането на поредица от Дни на отворените врати по проекти, съфинансирани от ЕСФ (60 години Европейски социален фонд) и ЕСИФ (10 години от присъединяването на България към ЕС) чрез представяне на успешни примери от бенефициенти по изпълнени проекти в общините Монтана, Вършец и Берковица.

На 10.05.2017 г. в гр. Монтана ще бъде показан проект “Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана” и един от неговите обекти – парк „Слънчева градина“, по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Като партньор в организираното събитие ще се включат доброволци на Български Червен Кръст.

На 11.05.2017 г. в офиса на ОИЦ – Монтана ще бъдат поканени ученици от средни, профилирани и общообразователни училища от гр. Монтана, които ще бъдат запознати с дейността и  предоставяните услуги от Центъра, осъществен по проект  „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

По повод кампанията 10 години от присъединяването на България към ЕС ОИЦ – Монтана организира и конкурс за фотография под надслов „България в ЕС: 10 години по-късно“. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10 годишнината – 25 април, когато ще бъдат наградени и победителите. Най-оригиналните фотографии ще бъдат отпечатани на информационни материали – флаери.

На 12.05.2017 г. в гр. Вършец, от 10 часа ОИЦ – Монтана със съдействието на Община Вършец ще организира открита приемна по проект "Многофункционален спортен център", финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР) 2007 – 2013 г., на която ще посочи разликите между първоначалното състояние на обекта и постигнатите промени след изпълнението на проекта.

На 16.05.2017 г. в гр. Берковица ОИЦ – Монтана ще представи два обекта, реализирани по проекти от оперативните програми. От 10 часа участниците в събитието ще бъдат запознати с  реализирания проект на Община Берковица „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Малина”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие" 2007-2013г.  От 13.00 ч. ще бъде представен проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в ж.к. Изгрев, гр. Берковица“ между община Берковица, Държавен фонд Земеделие и МИГ „Берковица – Годеч“.

 

EUROPE IN MY REGION MONTANA 2017

For the period 25 april - 16 may municipalities belonging to Montana district will be part of the national campaign “Together for Europe” through which the network of 28 information points celebrates three significant anniversaries: the 60th anniversary of the of Rome Treaties signing and the creation of the European Social Fund, 10 years of the accession of Bulgaria to the EU and six years of the overall functioning of the network.

The main accents of the campaign are focused on conducting a series of Open Days regarding projects co-financed by the ESF (60 years of the European Social Fund) and ESIS (10 years of Bulgaria's accession to the EU) by presenting successful practices of  beneficiaries of projects implemented in the municipalities of Montana, Varshets and Berkovitsa.

The project “Providing green and accessible environment in Montana city”  and one of its sites the park “Sunny  garden” implemented under Operational Program “Regional Development” 2007-2013 will be introduced at the Open Day on 05/10/2017. As a partner in the organized event will participate volunteers from the Bulgarian Red Cross.

On 05/11/2017 District information point - Montana (DIP – Montana) will organize and open day in its office in Montana city, 10 “Ivan Avramov” street. At the event will be invited students from secondary, vocational schools and comprehensive schools from Montana city, to whom will be introduced the activities and services provided by the DIP - Montana implemented under project “Functioning of the DIP – Montana”, financed by the Operational Program “Good management”.

On the occasion of the campaign 10 years from the accession of Bulgaria to the EU DIP - Montana announces photography contest entitled “Bulgaria in the EU: 10 years later”. The contest results will be announced on the 10th anniversary on April 25 when will be awarded and the winners of the contest. The most original photographies will be printed on information materials - flyers.

In  Varshetz city on 05/12/2017 at 10:00 the DIP - Montana with the support of Varshets Municipality will organize an open reception regarding project “Multifunctional Sports Center” funded by Measure 321 “Basic services for the population and economy at rural areas” under the program Development of rural areas. At the event will be shown the differences between the initial state of the site and change achieved after the implementation of the project.

Two sites realized by successfully implemented projects in  Berkovitza city will be presented by the experts of the DIP - Montana at the Open Day on 05/16/2017. At 10:00 o`clock to the participants of the event will be presented the implemented project of  Berkovitsa Municipality “Implementation of energy efficiency measures in Kindergarten Malina” financed under Operational Program “Regional Development” 2007-2013. The site constructed under project “Building a center for recreation, leisure and sport in Izgrev quarter in Berkovitza city” implemented by the cooperation of Berkovitsa Municipality, State Fund Agriculture and Local Initiative Group “Berkovitza – Godech” can be visited by everyone  13 o`clock.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.