wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фотографията на Цветомира Димитрова получи най-много точки и се класира на първо място във фотоконкурса на тема „България в ЕС: 10 години по-късно“, организиран от Областен информационен център – Монтана. Снимката на победителя показва изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс – стадион, съблекалня и басейн, гр. Чипровци“, финансиран по Програма за развитие на селските райони  2007 – 2013 г.

На второ място комисията класира творбата на Галя Лазарова от ФСПГ „Васил Левски“, гр. Монтана. Тя е заснела II СУ „Н. Й. Вапцаров“, със заглавие „Училището на моя живот“ и коментар „Моето училище, в което започнах образованието си и в което израснах и станах Личност“.

На трето място е снимката на Симеон Димитров от ПМПГ  „Св. Кл. Охридски“ – гр. Монтана. С нея той е запечатал офиса на  Областен информационен център – Монтана, изграден по проект на ОП „Техническа помощ“ 2007 – 2013 г., като в своя коментар посочва: „Надявам се един ден да имам възможност да ползвам услугите, предоставяни от експертите на ОИЦ – Монтана и да стана участник в разработването и изпълнението на проекти по оперативните програми”.

Фотографията, получила най-много харесвания във Фейсбук е на Майкъл Боянов, ученик от ПГПЧЕ „Петър Богдан“, гр. Монтана, заснел Античната крепост в града,  обновена по проект  „Подкрепа за развитието на туристически атракции“  по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Конкурсът се организира от ОИЦ – Монтана, в рамките на кампанията „Заедно за Европа” на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната и е посветен на 10-та годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.