Печат на тази страница

През месец април 2017 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана проведе цикъл от срещи, на които представи актуални процедури и мерки, както и добри практики по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На срещите в общините от област Монтана участваха около 200 представители на общинските администрации, бизнеса, земеделски производители, читалища и заинтересовани граждани.

Акцентът на информационните срещи бе поставен върху операциите насочени към младежите.  С операцията „Обучение и заетост за младите хора“ се извършват обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, а с операцията „Младежка заетост“ се изпълняват стажове в реалния сектор или в местната/централната администрация, обучение по време на работа в предприятия, наставници за стажуващите младежи  И по двете се кандидатства пред Бюрата по труда за субсидирана заетост за период до 6 месеца.

Друга представена операция бе „Готови за работа“, чиято основна цел е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта (АЗ) и  подобряване на възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация. С придобиване на статут на регистрирани безработни лица, младежите ще могат да бъдат включвани в други операции и мерки, финансирани  по ОП РЧР 2014 –2020 или от националния бюджет.

Представени бяха и добри практики на изпълнени проекти по Програма за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г. Това са проекти реализирани в област Монтана за неземеделски дейсноти в селски район по мерките 311 и 312 за изграждане на къща за гости, автоработилници, фризьорски салон, цех за производство на дограма, зъболекарска лаборатория и други. С тези примери се насочиха посетителите, за какво може да се кандидатсва по мярка 6.4 – инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности от новата ПРСР 2014-2020.