wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 11.05.2017 г. офиса на Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) бе посетен от  ученици от средни, профилирани и общообразователни училища от гр. Монтана.

Поводът за посещението е отбелязването на три значими годишнини, част от Националната кампания „Заедно за Европа“:

- 60 години Европейски социален фонд (ЕСФ);

- 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС);

- 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) в страната.

Посетителите подробно бяха информирани за дейността и предоставяните услуги на Центъра, работещ по проект  „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от ЕСФ. Представени бяха и основните цели, приоритети, дейности и бенефициенти по оперативните програми за програмния период 2014 – 2020 г., по които страната ни получава финансиране – инвестиции, насочени в областите транспорт и транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на регионите, развитие на човешките ресурси, наука и образование, иновации и конкурентоспсобоност за фирмите, изграждане на административен капацитет и добро управление.

Основните въпроси, зададени от посетителите, бяха свързани с младежите и техните възможности за работа и придобиване на квалификация, както и с предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

От 14 часа офисът на ОИЦ – Монтана бе посетен от държавни служители, които се занимават с теми на местното икономическо развитие и предствители на организации на гражданското общество в Република Сърбия, от съседните с България общини: Босилеград, Зайчар, Княжевац, Майданпек, Ниш, Неготин, Пирот и Суботица.  Участниците бяха организирани за посещение в България от „Belgrad Open School” (BOS), финансиран от ЕС с цел подкрепа повишаване на обществената информираност и общите познания за преговорите с цел присъединяването на Сърбия в ЕС, както и разбиране на техническите  и политическите последици от този процес.

Гостите бяха запознати с функционирането на ОИЦ – Монтана, след което посетиха реализирани проекти по ТГС България – Сърбия в гр. Монтана: обновен градски стадион с изградени лекоатлетическа писта, прожекторно осветление и стационарна напоителна система, и основно ремонтирана детска градина „Детелина“ в гр. Монтана.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.