wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10.05.2017 г. Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) разположи мобилен щанд в центъра на град Монтана за предоставяне на информационно – рекламни материали. Щандът бе посетен от представители на местните администрации, младежи, ученици, много граждани.

На него посетителите имаха възможност да разгледат и получат информационни материали за актуални възможности през новия програмен период, както и да се запознаят с това  какво е постигнато до момента. Акцентът бе поствен върху приноса на Европейския социален фонд у нас и проектите реализирани в Област Монтана, а повода е 60 години Европейски социален фонд (ЕСФ), който е основният финансов инструмент на Европейския съюз за подкрепа на заетостта и социалното включване в държавите-членки.

За периода 2014-2020 г. България ще получи от Европейския социален фонд близо 1,47 милиарда лева финансиране за развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция, осигуряването на трудова заетост, насърчаването на образованието, както и подобряването на конкурентоспособността и професионалната мобилност на заетите лица.

Като партньор в протичането на събитието се включиха доброволци от Български Червен Кръст (БЧК).

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.