wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) със съдействието на Община Берковица предствиха два обекта реализирани с европейски средства.

Събитието се състоя на 16.05.2017 г. от 10 часа в Детска градина (ДГ) „Малина“ и от 13 часа в Центъра за отдих, свободно време и спорт в ж.к. „Изгрев“.

„Всички ние – ръководството на Общината и служителите на детските заведения сме радостни на това, което е направено и подобрено в нашия град, а най-щастливи са децата на Берковица“ – поздрави  присъстващите зам. кмета на Община Берковица г-н Радослав Найденов.

Средствата за ремонта са осигурени от проект на Общината „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г. Той включва поставяне на топлоизолация, ремонтирани са отоплителната и електрическата инсталации, изградена е нова газова отоплителна система.

Предствен бе и проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт“ в ж.к. „Изгрев“ между Община Берковица, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) „Берковица – Годеч“. Стойността на проекта е 90 824 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Проектът се реализира по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Чрез изпълнението му са изградени комбинирано волейболно и тенис игрище, зона за зрители и зона за отдих - 2 броя маси за шах, пейки и кошчета за смет.

Дните на отворени врати се организират в рамките на кампанията „Заедно за Европа“ на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни фондове (ЕСИФ) в страната и е посветен на 10-та годишнината от присъединяването на България към ЕС.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.