wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На информационния ден за представяне на проекта, на който Областен информационен център – Монтана /ОИЦ – Монтана/ бе гост стана ясно, че това е проект от изключителна важност за технологичното развитие на фирмата. Инвестицията е за 2 833 675 лв., от който 1 499 948 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 333 726 лв. собствено финансиране. Проекта се реализира с финансовата помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, със срок на изпълнение 18 месеца.

По тази процедура към момента в Област Монтана се изпълняват 21 проекта на обща стойност 20 492 477 лева.

Фирма „Емко“ ЕООД /бивш военен завод „Пима“ ЕАД/ гр. Монтана изпълнява проект, чрез който ще се внедри процесна иновация на базата на специално разработено иновативно устройство. Устройството притежава световна новост и е осъществено регистриране на Полезен модел с номер 3281 в Официалния журнал бр. 4/2016 г. на Патентното ведомство.

Чрез този иновативен процес се предвижда започване на редовно производство на основен елемент - корпус на двигател за ракета, представляваща мехатронен продукт.

В процеса се използва иновативно устройство за производство на ротационно изтеглени цилиндрични детайли и е резултат от Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на дружеството през последните години - собствена разработка на фирма „Емко“ ЕООД.

Проектът предвижда диверсификация на производството в гр. Монтана. Планирано е изпълнение на дейности, които ще осигурят внедряването на иновативната технология за производство на продукти, попадащи в обхвата на приоритетно направление от тематична област "Мехатроника и чисти технологии" на Иновационната стратегия за интелигента специализация - "Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат", каквито в частност са двигателите на авиационни ракети от вид "С8". Предвидено е придобиване на ново оборудване за внедряване в производството на иновативния процес и устройство, както и пускането в действие на новите машини/оборудване (ДМА) - преса с мощност равна или по-голяма от 500 тона (5000 kN); - специализирана машина, която може да осигури достатъчна мощност за ротационно изтегляне и геометрични показатели, свързани с размерите на желания детайл.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.