wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 29 септември 2017 г. в конферентната зала на СПА хотел „Ата“, гр. Вършец, Областен информационен център – Монтана взе участие в партньорски форум, организиран от Община Вършец по проект „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона“. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег, Инструмент за предприсъединителна помощ България – Сърбия, 2014 - 2020 . Партньори са Община Вършец, Република България и Спортен център – Пирот, Република Сърбия.

Общата цел на проекта е да допринесе за балансираното устойчиво развитие на трансграничния район Вършец – Пирот не само чрез използване на съществуващия туристически потенциал, но и чрез изграждане на нови туристически обекти, което ще повлияе положително на икономическия растеж на регионално ниво. Предвижда се изграждане на атракционен въжен парк, две модерни детски площадки, две фитнес площадки на открито и една скейтборд площадка, както и разработване на стратегия за предлагане на спортен туризъм. Общата му стойност е 588 460 евро, от който 287 093 евро за водещия партньор – Община Вършец. Срокът за изпълнение е 18 месеца.

Със своя презентация ОИЦ – Монтана представи „Спорт, туризъм и възстановяване“ – проекти, изградени с европейско финасиране в Област Монтана. Това са проекти, които могат да бъдат добър пример и да послужат за бъдещо двустранно сътрудничество в областта на спорта.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg; oic@montana.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.