wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27 ноември 2017 г. в конферентна зала на хотел „АТА“ в гр. Вършец, Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) се включи в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния регион (СЗР), като представи информация за усвоените средства по отделните Оперативни програми на територията на областите в Северозападния район за периода 2007 – 2013 г., както и актуална информация за периода 2014 – 2020 г. към края на месец септември 2017 г.

С презентация бяха представени обобщени данни за броя на проектите в 5-те области от региона по Оперативните програми.

Общият брой на изпълнените проекти за периода 2007 – 2013 г. по Оперативните програми за СЗР е 1020 бр., като най-много те са в област Плевен – 285 бр., следвана от област Враца – 227 бр., област Ловеч – 204 бр., област Монтана – 171 бр. и област Видин – 133 бр.

Общият брой на проектите за периода 2014 – 2020 г. по Оперативните програми за СЗР е 819 бр., като най-много те са в област Плевен – 260 бр., следвана от област Враца – 209 бр., област Монтана – 142 бр., област Ловеч – 118 бр. и област Видин – 90 бр.

Дискусия предизвика представянето на процентното съотношение на изплатените средства за СЗР спрямо тези за цялата страна. За периода 2007 – 2013 г. те са 69 064 497 лева или 5,69% от тези за страната. За периода 2014 – 2020 г. към края на месец септември 2017 г. те са 253 943 138 лева или 10,64% от тези за страната. За подобряване усвояването на евро средствата Областният управител на Монтана – Росен Белчев, отбеляза че се работи за събиране и изготвяне на предложения, с които да бъдат защитени и приоритизирани проектите за Северозападния регион.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.