wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 07.11.2017 г. – 29.11.2017 г. експертите от ОИЦ – Монтана посетиха  11-те общини от област Монтана, където представиха актуални процедури и мерки, по които могат да кандидатстват общини, читалища, образователни институции (като партньори), НПО, фирми, земеделски производители и др., както и проектите на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2018 г. За участниците най-интересни бяха процедурите, носочени към малките производители и мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Представени бяха основните и най-важни моменти от условията за кандидатстване по процедурите „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 г.

Бюджетът по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е 67 227 768 лева, като минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 391 166 лева. Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, преди датата на обявяване на процедурата (след 31.12.2015г.) и имат по-малко от две приключени финансови години. Тя е насочена към фирмите с производствена дейност, като приоритет при оценката ще бъде даден на: проекти на предприемачи, които имат образование и/или поне 2 години професионален опит в областта на разработваната иновация и чиито екипи са съставени от лица, притежаващи образование и/или професионален опит в областта на разработваната иновация; проекти на жени предприемачи – за целта тя трябва да притежава повече от 50% от предприятието преди обявяване на приема по схемата; проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) – за целта лицето трябва да притежава повече от 50% от предприятието преди обявяване на приема по схемата; проекти на социални предприятия – които, вече са наели или в рамките на изпълнението на проекта ще наемат лице/лица с трайни увреждания (50 или над 50%); проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен регион за планиране – за целта фирмата кандидат трябва да има регистрирано седалище на територията на СЗР преди обявяване на схемата, а така също поне 70% от разходите по проекта да се реализират в този район. Атрактиваността е, че тя  покрива 90% от извършените по проекта инвестиционни и оперативни разходи.

Процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ предоставя възможност на предприятия да повишат  ресурсната си ефективност чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Тя е с бюджет 71 644 656 лв., като минималния размер на БФП за едно проектно предложение е 200 000 лева и съответно максималния такъв за микро предприятия – 500 000 лева., за малки – 1 000 000 лева и 1 500 000 лева за големи предприятия. Допустими кандидати по настоящата процедура са търговци с минимум три приключени финансови години и да осъществяват в сектор C „Преработваща промишленост”. Процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 35-70 % – зависи от избрания режим на подпомагане; района на планиране, в който се реализира проектът; вида на предприятието.  Всички кандидати следва да подадат своите проектни предложения електронно чрез системата ИСУН до 16:00 часа на 23.04.2018 г.

Процедурата „Открий ме“ по втора приоритетна ос на ОП „Развитие на човешките ресурси“ е насочена към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Целеви групи са деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Допустими кандидати са неправителствени организации и доставчици на социални услуги, които могат да си партнират с общини, обучителни и образователни организации.

По Програма за развитие на селските райони (ПРСР) се очаква да стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с икономическа стойност до 8000 евро; подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, насочена към земеделски стопанства с икономическа стойност от 8000 до 16000 евро; подмярка 6.1. Създаване на стопанства на млади фермери“, насочена към земеделски производители до 40 ненавършени години; и подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“, по която са допустими общини от селските райони, юридически лица с нестопанска цел, ВиК оператори и читалища. Ново тук е кандидатстването през ИСУН, като компенсаторните мерки да се извършват през ИСАК, а инвестиционните чрез ИСУН. Предвижда се проектните предложения по тези мерки да подлежат на предварителна оценка, когато общият размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на прием. Редът за извършване на оценката и класирането ще бъдат определени в Насоките за кандидатстване. След гласуваните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители следва да бъдат уредени условията и редът за изплащане с наредба.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg;  oic@montana.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.