wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В офиса на Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) се проведе работна среща с медиите. На нея експертите от центъра представиха актуални процедури и мерки по програмите финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и резултатите от проведените информационни срещи в общините от област Монтана, най-често задавани въпроси.

Представителите на фирмите от област Монтана проявиха най-голям интерес към процедурите „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 г. Най-често задаваните въпросите бяха: кои са допустими кандидати; кои проектни предложения ще са като приоритет при оценката както и дали фирмите от Северозападен район за планиране ще получат предимство.

Представителите на земеделските производители и фирмите от малките населени места проявиха силен интерес към Програма за развитие на селските райони (ПРСР)  2014 – 2020 г. Въпросите бяха: кога се очаква да стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с икономическа стойност до 8000 евро; подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, насочена към земеделски стопанства с икономическа стойност от 8000 до 16000 евро и подмярка 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“, насочена към земеделски производители до 40 ненавършени години.

Служителите на общините и читалищата най-много въпроси задаваха за подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“, по която са допустими общини от селските райони, юридически лица с нестопанска цел, ВиК оператори и читалища.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg;

Facebook: www.facebook.com/oicmontana

www.eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.