wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20 декември 2017 г. екипът на Областен информационен център – Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на  Проект  №BG05SFOP001-4.001-0012-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 314 966 лева, като към момента по данни на информационната система ИСУН 2020 реално изплатените средства са 185 836 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 37 месеца, т.е. той ще приключи до края на 2018 г.

Като част от мрежата от 28 информационни центъра основната задача на ОИЦ – Монтана е да предоставя безплатна информация за отворените за кандидатстване процедури и мерки, финасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). През 2017 г. експертите в центъра са разяснили условията за кандидатстване и разработване на проекти на над 300 посетители в офиса, на срещи, по телефона или имейл. Друга важна дейност е предоставянето на информация за разпространението на добри практики, самите оперативни програми (ОП) и европейските фондове, обобщени данни за изпълняваните проекти на местно ниво, както и как една идея или намерение може да намери европейсно финасиране.

През годината са проведени 22 информационни срещи в общините от област Монтана и 2 работни срещи с медиите. В допълнение екипът е участвал и организирал събития в партньорство с други местни организации, общи инициативи на Мрежата и информационни дни на управляващите органи на ОП, работни посещения и др. Целеви групи са общините, държавните институции на местно ниво, фирми, образователни институции, партньори, неправителствени организации и всички заинтересовани страни.

Най-много консултации са направени за стартиране на собствен бизнес чрез  възможностите за финансиране по „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР) 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014 – 2020 г. 

ОИЦ – Монтана отбеляза с различни събития националната кампания „Заедно за Европа“. В периода на общата инициатива екипът на Областен информационен център – Монтана проведе конкурс за фотография „България в ЕС: 10 години по-късно“, Дни на отворени врати в Монтана, Берковица и Вършец и на място представи реализирани проекти. За пореден път центърът бе домакин на чуждестранна организация – работно посещение на Београдска отворена школа (БОШ). Целта му бе делегацията да гостува тук и да се запознае с реализирани проекти в Община Монтана.

С цел придобиване на специфични знания и умения на общините при разработването и изпълнението на проекти бе организиран обучителен семинар на тема: „Фонд мениджър на финансовите инструменти“ (ФМФИ) и Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г.

И през 2018 г. Областен информационен център – Монтана ще продължи да информира всички заинтересовани граждани. Предстои да проведе две информационни събития във всяка община от областта. Центърът ще продължи да предоставя експертни услуги, както на място в офиса, така и чрез електронната си поща или запитвания по телефон.

 

ОИЦ – Монтана, е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg; oic@montana.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.