wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 14.02.2018 г. в хотел „Огоста“ гр.Монтана  се проведе информационен ден за представяне на Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020  г.

Събитието се организира по повод втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

При откриването г-н Стоян Канатов, Ръководител на секретариата подчерта, че вече половина от ресурса е договорен, като за втория прием остват 12 121 602 евро и затова очаква да се подадат качествени проекти, тъй като от общо над 390 подадени в първия прием са подобрени 39 броя. В изказването си припомни, че програмата е насочена към специфичните нужди на областите около граничната зона, (областите Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстедил и София област и седем окръга в Република Сърбия) като тя подкрепя общата стратегическа цел да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион България – Сърбия за участие в съвместното развитие.

По време на информационния ден експертите от Съвместния секретариат по Програмата представиха следните теми: Общ преглед на втората Покана; Партньорство и сътрудничество; Подготовка на проектното предложение; Кандидатстване и електронно подаване.

Екпертите разясниха подробно кои са допустими кандидати,  а именно: всички нива на регионалните/местните власти (общини); регионални и браншови агенции за развитие; централни и регионални/местни служби и структури на съответните държавни институции/администрации; обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища и др.); неправителствени организации; регионалния туристически сдружения; регионални обучителни центрове; структури за подкрепа на бизнеса; местни инициативни групи (МИГ), създадени и поддържани по мярка „Лидер“ в рамките на ПРСР 2014 – 2020 г.

Участниците имаха възможността да зададат специфични въпроси относно разработването на проектни идеи и предложения, изискванията за кандидатстване, попълването на документи и т.н.

Областен информационен център – Монтана разпространи и информира представители на различни организации и взе участие събитието.

Повече за програмата може да се открие  на: https://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/second-call-application-stage-news/vtora-pokana-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.