Печат на тази страница

В периода 27.03.2018 - 20.04.2018 г. Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) организира и проведе 11 публични информационни събития в различни населени маста в общините от област Монтана. С реализирането им ОИЦ цели да повиши информираността на гражданите за възможностите за финансиране на проекти, чрез структурните фондовете на ЕС и провокира интереса на жителите за разработване на проектни предложения.

На информационните срещи  бяха предствени актуални процедури и мерки по програмите финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

За служителите на общинските администрации най-интересна бе подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Общият бюджет е левовата равностойност на 100 млн. евро, като с това финасиране се цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Допустимите дейности са разделени в седем отделни процедури за: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;  изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони (училища и детски градини); изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура (физкултурен салон на училища и спорт); реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Критериите за оценка са различни за всяка от дейностите по подмярката.  Основен критерии е  броя жители, които реално ще се възползват от инвестицията, нивото на безработица в района, допълнителните точки ще получават общините от Северозападния регион.

Това е второто отваряне на подмярка 7.2 от ПРСР, като от първия прием общо за страната за сключени общо 189 договора на стойност левовата равностойност на 191 млн. евро.

Интерес предизвика финансирането за стартиране на бизнес, чрез подмярка 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“. Тя е насочена към земеделски производители от 18 до 40 ненавършени години. Млад земеделски производител се счита за такъв, когато установява за първи път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството. Процедурата е отворена за кандидастване до 14 юни 2018 г. Целта й е да подпомогне процеса на създаване на устойчиви земеделски стопанства и да насърчи заетостта. Общият бюджет е малко над 43 млн. лева, а размерът на финансовата помощ на един кандидат е левовата стойност на 25 000 евро. Приоритет ще получат проекти на кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост.

Друг акцент по време на срещите, с което участниците се запознаха е кандидатстването по ПРСР чрез Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства в България  2020 (ИСУН 2020).