wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„За нас всеки ден е ден на отворени врати“, това каза Данаил Александров Директор на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) – Монтана в организиран  „Ден на отворени врати“.  „Не сме върнали нито един бенефициент, без да е получил отговори на въпросите си. Посетители  идват, когато имат запитвания и неясни казуси, получават своевременно компетентна информация от служителите на ДФЗ. Най-много са казусите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), като част от т.н. директни плащания, при които кандидатите очертават обработваните от тях парцели“. Задължително условие за да бъде отпусната помощта е земите, с които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние и да отговарят на законоустановените изисквания за управление.

До момента за Кампания 2018 са приети 1628 заявления в Област Монтана. За кампания 2017 г. по (СЕПП) за Област Монтана субсидии са получили 1380 земеделски стопани, в размер на близо 17700000 лв.

Други казуси и запитвания са на земеделски стопани, кандидатствали или одобрени за финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Това е националната програма, чрез която от  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) се субсидират инвестиции в земеделието,  преработвателната промишленост, горската индустрия. В селските общини Фондът подкрепя проекти за подобряване на инфрастуктурата, за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности. 

Събитието продължи с посещение на поле при земеделския производител Иван Димитров, получил подпомагане по схемите са директни плащания и ПРСР. Целта на тази визита бе да се представи изграденото и постигнатите резултати. Стопанството е разположено в с. Балювица, Община Берковица. Засадени са 100 декара ягоди и 16 декара Годжи Бери. Предстои разширяване на производството с още  46 декара малини. Стопанинът представи историята на семейния бизнес и защо се е насочил към ягодите: „Някога Берковица беше прочута с ягодите си, тъй като условита са отлични за производството им. В този район те виреят най-добре, а клиентите ни, които основно са от чужбина, ги предпочитат заради невероятните им вкусови качества“. Стопанството е биосертифицирано с изградено капково напояване.  Използва се разсад сортове „полка“ и „клери“ Клас А, внос от чужбина.

Освен по схемите за единно плащане на площ Иван Димитров е кандидатствал и с проекти по ПРСР. От сегашния  програмен  период 2014-2020 г. той има одобрен  проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от  ПРСР 2014-2020 за закупуване на техника за обработка на почвата. Плановете му за бъдещето е да изгради цех за сладка, както и да разшири износа на продукция за страните от Азия.

Областен информационен център – Монтана също взе участие в събитието, като използва възможността да раздаде информационни материали. В проведения в края на срещата разговор екипът разясни мерките, които ще бъдат отворени до края на годината.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg;

Facebook: www.facebook.com/oicmontana

www.eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.