wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На информационен ден организиран от фирма „Емко“ гр. Монтана бяха представени новозакупените машини част от производствената дейност в завода. Едното от съоръженията е 500 тонна преса – българско производство, а другото високотехнологична машина за ротационно изтегляне внос от Германия. Те са част от иновативен процес за производство на основен елемент – корпус на двигател за ракета, представляваща мехатронен продукт.

Инвестицията е на стойност 2 833 675 лв., от който 1 499 948 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 333 726 лв. собствено участие. Проектът се реализира с финансовата помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, със срок на изпълнение 18 месеца.

„Реализираният проект е от изключителна важност за технологичното развитие на фирмата“ изтъкна инж. Красимир Падарев – директор обособено производство в Монтана. С въвеждането на иновативния процес на производство, фирмата вече е създала нови работни места в града. Всички те са преминали и специално обучение.

„Емко” е създадена през 1992 г. и е специализирана в производството на широка гама боеприпаси, основно артилерийски и взриватели и има международен сертификат за търговия с оръжие. В завода в Монтана работят около 400 души. След въвеждането на новото производство броят на наетите работници ще се увеличи.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.