wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) проведе информационна среща, на която представи процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

На присътващите младежи, студенти, представители на заинтересовани организации и граждани бе раздадена специално издадена от ОИЦ – Монтана информационна брошура, съдържаща нагледна информация в полза на кандидатстващите.

Процедура е насочена към създаване и развитие на нови предприятия в сектори, определени като приоритетни в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия, както и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Финансират се дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги), както и за визуализация на проекта.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768 лева, разпределен в три основни сектора – за сектори от Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП) с изключение на ИКТ - 30 252 495.63 лева, за ИКТ сектори - 6 722 776.80 лева и за сектори, свързани с европейски и регионални предизвикателства - 30 252 495.63 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80 процента от общите допустими разходи, минималният размер на заявената помощ е 50 000 лева, а максималният - 200 000 лева.

Два са крайните срокове за подаване на проектни предложения по процедурата. Първият е до 16:30 часа на 05.09.2018 г., а втория - до16:30 часа на 07.11.2018 г., като всеки краен срок за кандидатстване е за кандидати с определени в условията код на основна икономическа дейност.

Приоритет по процедурата са проекти, подадени от жени – предприемачи, от лица ненавършили 29 г. и такива между 50 и 64 годишна възраст. Кандидати, регистрирани и кандидатстващи за изпълнение на проекти в област Монтана  могат да получат максимум точки по критерия за регионална приоритизация. За получаване на повече точки по процедурата е важно образованието и професионалния опит на предприемача и неговия екип от квалифициран персонал. Повече точки носи и доброто познаване и описание на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата      идея.

Подаването на проектното предложение се извършва по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Блгария /ИСУН 2020/ с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният набор документи за кандидатстване и информация са качени на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b0f9ff57-7e94-42b5-be41-4bf529b3b3d5

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg;

Facebook: www.facebook.com/oicmontana

www.eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.