wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На информационен ден организиран във фирма „Пласека“ ЕООД, инж. Пламен Тодоров управител на дружеството представи новозакупеното оборудване за производство на метални изделия. Дружеството заменя старото си оборудване и въвежда в експлоатация високотехнологично оборудване: CNC вертикален машинен център; CNC струг с фрезови функции - 3 бр. и машинен център. Въвежда се и системата за енергиен мениджмънт ISO 50001 за по - ефективно управление на енергийните потоци в предприятието.

Машините са закупени по проект „Повишаване на Енергийната ефективност на Пласека ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Общият бюджет на проекта възлиза на 2 088 889.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОПИК е в размер на 1 462 222.30 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта.

С проекта се цели въвеждане на високоефективни и енергоспестяващи машини, с които да се разшири производството на прецизни метални изделия. Тези машини чувствително ще съкратят сроковете за изпълнение на поръчките. Те ще позволяват да се произвежда повече продукция за по-кратко време и при по-ниска консумация на енергия, както и излизане на международния пазар с крайни изделия.

Сред основните клиенти и бизнес партньори на „Пласека“ ЕООД са редица български и чуждестранни предприятия, част от които присъстваха на информационния ден.

Областен информационен център – Монтана също взе участие в събитието, като използва възможността да раздаде информационни материали.

В Област Монтана по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по ОПИК 2014 – 2020 г. се изпълняват 30 проекта и както отбеляза г-н Тодоров, те са факт и заради бонус точките, които се дават за Северозападния регион.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg;

Facebook: www.facebook.com/oicmontana

www.eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.