wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) и Община Монтана организираха форум – граждански диалог за бъдещето на Кохезионната политика и развитието на област Монтана. В него се включиха кметът на Община Монтана – Златко Живков, областният управител на област Монтана Росен Белчев, предствители на общини от региона, неправителствения сектор, предствители на Местни инциативни групи (МИГ), бизнеса, граждани.

Защо е важен форумът: „В следващата половин година на България и предстои да определи приоритетите на инвестициите  от ЕС за периода 2021-2027 г. и затова е важно преди да ги изведе, да се  чуе гласът на местните общности. Подготовката за следващия програмен период започва при липса както на общ стратегически документ за ЕС така и на национална стратегия за България след 2020“, с тези думи управителят ОИЦ – Монтана, даде началото на дискусионния форум.

Кметът на Монтана поднесе приветствие към участниците в събитието и определи дискусията като ключова, защото резултатите от Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) са важни и сближаването между регионите чрез инвестиции във всички сфери e неободимо да продължи и през следващия програмен период. Като предствител в Европейския комитет на регионите в ЕС, кметът на община Монтана даде примери: “През последните десет години община Монтана е получила финасиране около 120 млн. лева от тези фондове, а с тях са подменени много водопроводи, изградено е депо за твърди битови отпадъци, пречиствателна станция, сепараторна станция за разделяне на отпадъци. Натоварването по главен път Е79 се е увеличило четири пъти над предвиденото от пускането на „Дунав мост 2“, и ако не беше направен новият околовръстен път на Монтана, трафикът през града ставаше немислим, като средствата  са 54 млн. лева основно – от Кохезионния фонд на ЕС. Подмяната на канализационна мрежа едва ли би се осъществила без Европейско финансиране. Монтана вече е с 85% подменена ВиК мрежа, като за сравнение в Брюксел тя е 90 %. От нас зависи да дадем своя принос за бъдещето си. Ние трябва да предложим приоритетите си, за да може програмирането на национално ниво да отчете нуждите на нашия край“, подчерта кметът.

Областния управител Росен Белчев представи новото райониране на страната до 2027 година и реформата на регионалната политика, в синхрон с Кохезионната политика на Европейския съюз. Той се спря на възможностите, които ще се открият пред общините, разположени на територията на бъдещия Дунавски регион, където попада и Монтана, съгласно проекта на нов Закон за регионалното развитие. „Ще бъде въведен двустепенен модел на управление на Регионални съвети за развитие в регионите (РСРР), които ще получат функции по разглеждане и одобрение на местните прироитети и проекти, които ще залегнат за финансиране от европейските фондове в следващият програмен период“.

Презентация на новия пакет регламенти и бюджет на третата многогодишна рамка на ЕС за България 2021-2027 г. и предвидената рамка на финасиране представи  Мая Димитрова, управител на ОИЦ – Монтана:

Предложението на ЕК е процентът на европейско съфинансиране за изпълнение на оперативните програми да бъде намален от 85% на 70%. Намалява се предварителното финансиране (авансовите плащания) по оперативните програми от около 2,5% за 2014-2020 на 0,5% за 2021-2027, a правилото N+3 се замества с N+2. Предлага се разходите за ДДС за проекти на стойност над 5 млн. евро вече да не са допустими. За операциите под този праг разходите за ДДС ще се възстановяват без изключение. Засилва се връзката между Специфичните препоръки за всяка от държавите членки и Кохезионната политика, като ЕК ще дава специализирани инвестиционни насоки в началото и в средата на периода. Увеличението на бюджета за България е 8%. Новият регламент дава възможност на България да приложи инвестициите под формата на териториални инструменти, като интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), воденото от общностите местно развитие (ВОМР).

В края на срещата бяха поставени въпроси от присъстващите относно възможностите за финасиране през новия програмен период на по-малките общини, а анкетно проучване събра мнението им за бъдещето на Кохезионната политика. Гражданският диалог е част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра, посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г., регламентите за новия програмен период и отбелязването на 30-годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg; oic@montana.bg

Facebook: www.facebook.com/oicmontana

www.eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.