wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Две мобилни станции ще следят чистотата на въздуха в Монтана през следващата година. Доставката на автоматичните станции, които ще работят 24 часа в различни точки на града е една  от мерките предвидени в Програмата за качеството на атмосферния въздух и намаляване  на опасните за здравето фини прахови частици  /ФПЧ/  и полициклични ароматни въглеводороди /ПАВ/.

Монтана е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух. В тази връзка Община Монтана изпълнява Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и ПАВ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух с план за действие за периода 2016-2018г. Тази Програма е изготвена като актуализация и продължение на Програмата за Качеството на атмосферния въздух (КАВ) за периода 2011-2014г.

Като допустим бенефициент по Процедура BG16М1ОР002-5.002 „Разработване /актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. Община Монтана е изготвила комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ и достигане на съответните норми за КАВ на община Монтана за периода 2019–2023 г. Идентифицирани са най-подходящите мерки за достигне качество на атмосферния въздух, съответстващо на нормативните изисквания.

Най-сериозен замърсител са отоплителните уреди на твърдо гориво,  те изхвърлят в атмосферата  97 % от ФПЧ, 2,5 % са продукт на автомобилите и около 1 % е промишленото замърсяване. Домакинствата в Монтана ползващи въглища и дърва са 60 %. Затова една от предвидените мерки е подмяна на твърдото гориво с природен газ. Предвижда се около 3 000 домакинства в Монтана да бъдат финансирани. По предварителните разчети  те трябва да бъдат подпомогнати с 1 100 евро.

Проектът  по ОПОС трябва да бъде реализиран между 2019 и 2023 г.  Критериите,  по които ще бъдат подбирани домакинствата ще бъдат определени от Оперативна програма „Околна среда” и ще са валидни за цялата страна. Като крайна цел е да се осигури опазване на здравето на населението и на околната среда.

Информацията бе изнесена на заключителна пресконференция по проекта, на която присъства и екипът на Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана).

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg;

Facebook: www.facebook.com/oicmontana

www.eufunds.bg

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.