wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28.11.2018 г. в офиса си в град Монтана Областният информационен център (ОИЦ – Монтана) проведе работна среща с медиите. На нея експертите от центъра представиха актуални процедури и мерки по програмите финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и резултатите от проведените информационни срещи в общините от област Монтана, най-често задавани въпроси.  Представени бяха и проектите на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2019 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Оперативна прогрма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014 – 2020, през 2019 г. са обявени по график да бъдат отворени седем процедури.  

Допустими кандидати са работодатели, НПО, Социални предприятия, общини, доставчици на социални услуги. Процедурите са насочени са към грижа за деца, настанени в Домовете за деца, лишени от родителска грижа и Домовете за медико-социални грижи за децa и за предоставаяне на услуги на възрастни хора с увреждания, за лица с психични разстройства и други, съобразим с „План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа“ и „Национална стратегия Визия за дейнституализация на децецата в Република България“.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020, през 2019 г. ще бъдат обявени по график шест процедури. С голям интерес се очаква процедура за стартиране и внедряване на иновации в стртиращи предприятия, като те ще бъдат подпомогнати с до 80% за внедрената иновация за създаване на нови продукти или услуги. Същетвуващите средни и големи предприятия ще могат да кандидатстват за Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории, а обединенията на предприятия и научни организации ще могат да подадат проектни предложения за създаване на Регионални иновативни хъбове. 

По Оператвина програма „Наука и образвание за интелегентен разстеж“ (ОПНОИР) 2014 – 2020, през 2019 г. са предвидени пет процедури. Професионалните гимназии ще могат да кандидатстват за въвеждане на Дуална система на обучение, с допустим партньор – работодател. Друга процедура предвижда Подкрепа за практичеко обучение на ученици от професионалните гимназии, чрез допълнителни практики в реална среда.

По „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020, през 2019 г, са предвидени шест процедури. Това са подмярка 1.1 за Професионално обучение и придобиване на знания, допустими са организациите, които предоставят обучения и семинари, Научни институти или Опитни станции в областта на селското сптопанство. Подмярка 4.3 е насочена за възстановяване на инфраструктура за напояване, за намаляване на загубите и за съхраняване на вода за напояване, за машини и съоръжения за напояване. По подмярка 7.6 местните поделения на вероизповеданията ще могат да кандидатстват за ремонт и реставрация на сгради с религиозно значение. По подмярка 16.4 ще се подпомогнат участниците във веригата на доставки, така наречените къси вериги на доставки на местни пазари.

По Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 са предвидени седем процедури през 2019 г. Общините ще могат да кандидатстват за Демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъци и Екосистемно – базирани решения за превенция и управление риска от наводнявания.

По Оперативна програма „Региони в разстеж“ 2014 – 2020, през 2019 г. са предвидени две процедури. Едната е насочена към общини за градове от първо до трето ниво съгласно НКПР и е за Изпъление на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020. Другата процедура е за Развитие на туристически атракции.

Участниците в информационните срещи проявиха най-голям интерес и зададоха своите въпроси към тези предстоящи процедури.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.