wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 13.12.2018 г. Областен информационен център – Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на  Проект  №BG05SFOP001-4.001-0012-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 314 966 лева, като към момента по данни на информационната система ИСУН 2020 изплатените средства са 273 392 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 37 месеца.

Събитието уважиха Областният управител на Област Монтана – г-н Росен Белчев, Заместник-кметът на Община Монтана – г-н Тихомир Антонов, представители на общински и регионални структури на ведомомства, регионални и местни медии, партньори.

Основната задача на ОИЦ – Монтана е да предоставя безплатна информация за отворените за кандидатстване процедури и мерки, финасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). За периода 2016 – 2018  г. експертите в центъра са разяснили условията за кандидатстване и разработване на проекти на над 1000 посетители в офиса, на срещи, по телефона или имейл. Друга важна дейност е предоставянето на информация за разпространението на добри практики, самите оперативни програми (ОП) и европейските фондове, обобщени данни за изпълняваните проекти на местно ниво, както и как една идея или намерение може да намери европейсно финасиране.

За трите години са проведени 66 информационни срещи в общините от област Монтана, 6 работни срещи с местните и регионални медии и три годишни пресконференции. В допълнение екипът е участвал и организирал 10 събития в партньорство с други местни организации,  20 общи инициативи на Мрежата и информационни дни на управляващите органи на ОП, 10 работни посещения и др. Целеви групи са общините, държавните институции на местно ниво, фирми, образователни институции, партньори, неправителствени организации и всички заинтересовани страни.

Най-много консултации са направени за започване на бизнес чрез  възможностите за финансиране по „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР) 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014 – 2020 г.

Община Монтана ще кандидатства по процедура BG05SFOP001-4.004 - „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“, заяви Заместник-кметът на Община МонтанаТихомир Антонов, с което ОИЦ – Монтана ще продължи да предоставя актуална, безплатна и експертна информация относно възможностите за финансова подкрепа със средства от ЕСИФ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.