wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  На 22.11.2012 г. Областен информационен център - Монтана посети Община Брусарци и проведе информационна среща, на която представи възможностите за кандидатстване по актуалните схеми „На път", „Ново работно място", „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите", „По-близо до работа", „Ново начало" и „Първа работа" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).  На срещата бяха презентирани и успешно реализирани проекти по оперативните програми в Северозападния район за планиране, които са уникални и с изпълнението си постигат устойчивост, обновяване, модернизация и икономия на енергия.  Силно впечатление на участниците направи реализираният проект "Технологична модернизация на предприятие за производство на билкови екстракти в гр. Кнежа", по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", който повишава конкурентоспособността на предприятието и допринася за подобряването на икономическа среда в района.  По време на дискусията най-голяма част от въпросите бяха свързани със схемите за заетост на безработни младежи до 29 години, както и схемата „На път" - за осигуряване на организиран транспорт от и до работното място от работодателя за заети в съответното предприятие лица на разстояние до 100 км.  Малките населени места силно се надяват и те да имат своите „добри практики".   ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.